• Cafeteria
  Cafeteria

  Ha kérdése van a cafeteriáról, itt megtalálja a választ. 

  Bővebben...
 • Nyugdíjtervezés
  Nyugdíjtervezés

  Időszerű és felkészült tervezéssel elérhetjük azt, hogy időskorunkban elfogadható színvonalon éljünk, s felkészüljünk a megnövekedett kockázatok kezelésére. 

  Bővebben...
 • Pályázatok
  Pályázatok

  Egy vállalkozás életében kiváló lehetőséget jelent vissza nem térítendő támogatások elnyerése. Az Ön cége sem maradhat le egyetlen, számára releváns támogatásról sem! 

  Bővebben...
 • Portfólió átvizsgálás
  Portfólió átvizsgálás

  Teljeskörűen és objektíven átvizsgáljuk meglévő pénzügyi megoldásait, szerződéseit, s egy analízis során javaslatokat fogalmazunk meg élethelyzetével és céljaival kapcsolatban.

  Bővebben...
 • Befektetések
  Befektetések

  Megtaláljuk az Ön számára legjobb megoldásokat, melyekkel eligazodhat a befektetési lehetőségek rengetegében. 

  Bővebben...

Jogi nyilatkozat

Az alys.hu honlapjának vagy bármely oldalának megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért az alys.hu felelősséget nem vállal.

SZERZŐI JOG

Az alys.hu (tárhely szolgáltató: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt., mobicom.hu) fenntartja a Honlap oldalain lévő valamennyi anyag copyright és trademark tulajdonjogát, és ezen jogokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljes körűen érvényesíti. Az alys.hu ezen a Honlapon található nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk, tájékoztató anyagok, szoftver stb. (a továbbiakban együttesen: anyagok) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön a Honlapon elhelyezett eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen Honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. A Honlapon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, illetve kifejezetten a Honlapon való megjelenést célozzák. Jelen Feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a Honlap használatára vonatkozó engedélyt, és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az alys.hu nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak az alys.hu-tól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása és felhasználása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. A Honlapon megjelenő anyagok valamint szolgáltatások jótállás és más felelősségvállalás nélkül kerültek közzétételre.
Az alys.hu szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak az azokra vonatkozó hatályos szerződések tartalma határozza meg, s ezeket semmilyen, a jelen Honlapon megtekinthető anyag nem befolyásolja.
A alys.hu nem garantálja, hogy a Honlapon szereplő anyagok, szolgáltatások bemutatása naprakész és teljeskörű, nem vállal kötelezettséget azok napi frissítésére, bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Honlapon közzétett anyagokat és szolgáltatások ismertetését, vagy a bennük részletezett termékeket, díjakat és árakat.

ADATVÉDELEM

Az alys.hu kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre. Amennyiben Ön a Honlapon keresztül személyes adatot ad meg, önként hozzájárul ahhoz, hogy azokat az alys.hu a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve nyilvántartsa és kezelje. Kérésére az alys.hu minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, a felhasználásuk jellegéről, továbbá bármikor kérheti megváltozott vagy hibásan nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését.

Adatvédelmi nyilatkozat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A www.alys.hu portált üzemeltető Sunrise Capital Kft. (Cégjegyzékszám: 20-09-068052, Cégbejegyzés kelte: 2007.11.09., Adószám: 14093241-2-20, E-mail: ) számára kiemelten fontos a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme. Az oldal üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi szabályzatát, alapelveit, melyet saját maga, mint adatkezelő számára megfogalmaz és kötelezően betart.

A szabályzat célja, hogy meghatározza a Sunrise Capital Kft. adatkezelésének, illetve adatfeldolgozásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A szabályzat minden elemében összhangban áll a vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (Grt.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (Ekertv.), valamint az egyes titokvédelemre (üzleti titok, értékpapírtitok, stb.) vonatkozó szabályokkal.

Értelmező rendelkezések

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az adatkezelés általános kérdései

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogszabályban előírt határidőig vagy a hozzájárulás visszavonásig tart. A honlap üzemeltetője tehát az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak vagy ameddig Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.

Adattovábbítás: A Sunrise Capital Kft. soha, semmilyen körülmények között nem adja ki az általa kezelt adatokat jogosulatlan harmadik személyeknek. A Sunrise Capital Kft., ugyanakkor a kezelt adatokat az adatkezelés céljainak teljesítése érdekében stratégiai partnerei, így különösen a PlanPro Kft. (asz: 12445958-2-20), Zebra Business Consulting Kft. (asz: 24979456-1-20), Jó Egészséget Életmód Tanácsadó Kft. (asz: 24911753-1-02), Coffee-Stop Kft. (asz: 24979391-1-02), Pénzakadémia Alapítvány (asz: 18625316-1-20) számára továbbíthatja.

Adatfeldolgozó igénybevétele: A Sunrise Capital Kft. az adatkezelés során jogosult adatfeldolgozó igénybevételére. Az adatfeldolgozók személyéről az érintetteket jelen szabályzat mellékletében tájékoztatja.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti a Sunrise Capital Kft.-nél személyes adatai kezelésérőlvaló tájékoztatását, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.

Tájékoztatás kérése: Az érintett kérelmére a Sunrise Capital Kft. tájékoztatást ad a kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Sunrise Capital Kft., mint adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában megadja.

Helyesbítés: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, az érintett kérelmére a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Törlés, Zárolás, Megjelölés: A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; illetve ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Sunrise Capital Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

A Sunrise Capital Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Sunrise Capital Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Tiltakozás: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Sunrise Capital Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre és tiltakozásra vonatkozó igényeket az e-mail címen keresztül lehet benyújtani.

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Esetleges jogellenes adatkezelés esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55492/2013.

A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:

EGYES ADATKEZELÉSEK

A www.penz-iranytu.hu portált látogató felhasználók adatainak kezelése

A www.alys.hu honlap böngészése technikai jellegű személyes adatok kezelésével jár, amely az oldal eredményes működése szempontjából elengedhetetlen, és/vagy a szolgáltatások színvonalának növelését és a felhasználók kényelmi szolgáltatásait szolgálja.

Az adatkezelés célja: A technikai jellegű információk gyűjtése egyrészt az oldal technikai működtetéséhez szükséges (elengedhetetlen), amelynek törvényességét jogszabály biztosítja. Az adatkezelésnek másik (érintett hozzájárulásán alapuló) célja – a felhasználói szokások kiértékelésével – a szolgáltatás színvonalának növelése, a felhasználók számára kényelmi funkciók biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Az a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek adatok kezelésének jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezései biztosítják. A felhasználói szokások kiértékelésével járó adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulása alapján jogszerű, amely hozzájárulást vagy a honlap böngészése során felugró ablakban vagy valamely kényelmi szolgáltatás (pl. jelszó megjegyzése) kifejezett igénylésével adja meg.

A kezelt adatok köre: A honlap látogatása során a rendszer cookie-k segítségével rögzíti a felhasználók IP címét, az operációs rendszer és a böngésző típusát, a látogatások számát, letöltött fájlok nevét, látogatás időpontját, látogatott oldal nevét. A számítógépen tárolt cookiek által történő adatgyűjtés – a hozzájárulásának megléte vagy hiánya alapján – az oldal technikai értelemben vett működtetését,és a szolgáltatás színvonalának növelése célját is szolgálhatja.

Az „online pénzügyi analízis” szolgáltatást igénybe vevő felhasználók adatainak kezelése

Az oldalon található „online pénzügyi analízis” szolgáltatás igénybevétele esetén elengedhetetlen meghatározott személyes adatok kezelése.

Adatkezelés célja:A felhasználó által kezdeményezett teljeskörű pénzügyi tanácsadás szolgáltatás nyújtása; ügyfélértékelés, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: A Sunrise Capital Kft.kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása esetén kezeli a személyes adatait, amely hozzájárulást Ön a megfelelő űrlap kitöltésével illetve a szolgáltatás kifejezett kezdeményezésével ad meg.

Kezelt adatok köre: A szolgáltatás során az Ön által (a regisztrációs űrlapon vagy más módon) megadott személyes adatok, ill. az azokból levont, a tanácsadás-szolgáltatáshoz szükséges következtetések kezelésére kerül sor.

Hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó felhasználók adatainak kezelése

Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele meghatározott személyes adatok kezelésével jár.

Adatkezelés célja: Az adatkezelő szolgáltatásainak, tevékenységének, eredményeinek bemutatása, hírlevél (elektronikus hirdetés) küldése, közvetlen üzletszerzés, ügyfélértékelés, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: A Sunrise Capital Kft.kizárólag az Ön kifejezett kérése esetén küld hírlevelet, amely hozzájárulást Ön a hírlevélre való elektronikus vagy papír alapú feliratkozással ad meg. A hozzájárulás kifejezetten kiterjed arra, hogy az adatkezelő marketing tevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus levelezés, vagy más egyéni kommunikációs eszköz útján, illetve postai úton megkeressen. A hírlevélre feliratkozás bármikor visszavonható a hírlevélben található "Leiratkozás" linkre kattintva vagy az e-mail címre küldött lemondónyilatkozattal.

Kezelt adatok köre: A hírlevél-feliratkozás során vagy más módon Ön által megadott személyes adatok, különösen a neve és e-mail címe, illetve az Ön által megadott adatokbóla szolgáltatás nyújtásához szükséges esetlegesen levont következtetések.

Adatkezelés ügyfélkapcsolatok kialakítása során

Amennyiben ügyféljelöltként vagy ügyfélként kerül kapcsolatba a Sunrise Capital Kft.-vel, az együttműködés során igénybe vett szolgáltatások eredményes teljesítéséhez szükségessé válhat egyes személyes adatainak kezelése.

Adatkezelés célja: A felhasználó által kezdeményezett pénzügyi tanácsadás szolgáltatás nyújtása; ügyfélértékelés, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: A Sunrise Capital Kft.kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása esetén kezeli a személyes adatait, amely hozzájárulást Ön a megfelelő űrlap kitöltésével illetve valamely szolgáltatás kifejezett kezdeményezésével ad meg.

Kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás során az Ön által megadott személyes adatok, ill. az azokból levont, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges következtetések kezelésére kerül sor.